Erasmus + GEOBIZ


Fotogaleria - Photogallery


 

GEOBIZ newsletter #18
Publikuar me: 17/01/2023 Shkarko
Permbledhje materiali nga Projekti i perfunduar Erasmus+ GEOBIZ 2019-2022
Publikuar me: 20/12/2022 Shkarko
Konferenca finale e projektit GeoBIZ - The final conference of GeoBIZ project
Publikuar me: 11/11/2022 Shkarko
Workshop - GEOBIZ - Mbledhja dhe zbatimi i gjeoinformacionit për hulumtim në lemin e Arkeologjisë FN-UP
Publikuar me: 08/03/2022 Shkarko
Workshop GEOBIZ - Bashkë edukimi akademi – biznes sipas modelit të BE-së për të mësuarit e bazuar në probleme
Publikuar me: 08/03/2022 Shkarko
GEOBIZ newsletter #13
Publikuar me: 13/01/2022 Shkarko
Faleminderimi - GEOBIZ Pristina thanks
Publikuar me: 30/11/2021 Shkarko
Paisjet - Geodetic equipment
Publikuar me: 30/11/2021 Shkarko
PUNIMET E ZHVILLUARA TË GEOBIZ NË FAKULTETIN E NDËRTIMTARISË - UNIVERSITETI I PRISHTINËS 11 – 12 Nëntor, 2021
Publikuar me: 30/11/2021 Shkarko
Fletepalosja
Publikuar me: 01/12/2021 Shkarko
GEOBIZ news #1
Publikuar me: 01/12/2021 Shkarko
GEOBIZ news #2
Publikuar me: 01/12/2021 Shkarko
GEOBIZ news #3
Publikuar me: 01/12/2021 Shkarko
GEOBIZ news #4&5
Publikuar me: 01/12/2021 Shkarko
GEOBIZ news #6
Publikuar me: 01/12/2021 Shkarko
GEOBIZ news #7
Publikuar me: 01/12/2021 Shkarko
GEOBIZ news #8
Publikuar me: 01/12/2021 Shkarko
GEOBIZ news #9
Publikuar me: 01/12/2021 Shkarko
GEOBIZ - Equipment to the laborator of FCE
Publikuar me: 01/12/2021 Shkarko