Valdete Shala Arifi

Valdete Shala Arifi

Sekretare e fakultetit

Nr.kontaktues:

+381 38 554 999

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit ka administratën e cila përbëhet nga zyrat administrative dhe organizative të cilat janë përgjegjëse për çështje profesionale, administrative dhe teknike sipas statutit të Universitetit të Prishtinës.

Roli i Sekretarit është shef i zyrës administrative të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit dhe koordinon detyrat dhe angazhimet e zyrtarëve pjesë e administratës duke qenë përgjegjës për funksionet e caktuara të aktiviteteve të administratës të përmbushen në mënyrë efektive dhe efikase.