Hulumtimet

Mekanizmat e cilësisë
Me qëllim të kontrollimit të cilësisë së aktiviteteve akademike dhe atyre administrative, Senati i UP-së ka aprovuar tri lloje të instrumenteve të evaluimit të cilësisë: pyetësorët për staf akademik, pyetësorët për staf administrativ dhe pyetësorët për studentë.
Krahas këtyre pyetësorëve për cilësi, në përputhje me Statutin e UP-së, vlerësimi i studentëve për mësimdhënien dhe mësimnxënien për lëndë të veçanta organizohet në baza semestrale nëpërmjet pyetësorëve anonimë për ligjërata dhe kjo koordinohet nga dekanët e fakulteteve (ose prodekanët për mësim) në bashkëpunim me shefat e departamenteve me inicimin e prorektorit për zhvillim të cilësisë.

Mekanizmat përkrahës
Në Universitet ekzistojnë një numër mekanizmash për përmirësimin e cilësisë. Cilësia e aktiviteteve hulumtuese të personeli akademik të UP-së matet nëpërmjet publikimeve në revista shkencore me recension ndërkombëtar dhe pjesëmarrjes në konferenca shkencore në vend dhe ndërkombëtare. Bazuar në numrin e punimeve në revistat me recension ndërkombëtar bëhet edhe avancimi i stafit akademik.
Mblidhen të dhënat nga fakultetet për performancat e studentëve si: përqindja e kalueshmërisë në provime, organizimi i kollokfiumeve, kohëzgjatja e studimeve etj
Mekanizëm tradicional konsiderohet edhe akreditimi i programeve të studimit nga Senati i UP-së, ku secili program i ri i studimit duhet të kalojë në strukturat e fakultetit e pastaj të marrë edhe pëlqimin e Senatit.

Vlerësimi i lëndëve dhe mësimdhënësve
Duke synuar që procesi i mësimdhënies të përmirësohet vazhdimisht, Universiteti i Prishtinës e konsideron të rëndësishme vlerësimin e studentit për lëndën në përgjithësi, si dhe për cilësinë e mësimdhënies dhe të mësimdhënësve në veçanti. Ky proces realizohet përmes pyetësorëve për vlerësim të lëndëve dhe mësimdhënësve.

Për më shumë, shih linkun:

Vlerësimi i ngarkueshmërisë së studentëve
Zhvillimi i mekanizmave dhe instrumenteve të vlerësimit të ngarkueshmërisë së studentëve është në proces.
 
Vlerësimi i cilësisë
Me qëllim të kontrollimit të cilësisë së aktiviteteve akademike dhe atyre administrative, Senati i UP-së ka aprovuar tri lloje të instrumenteve të evaluimit të cilësisë: pyetësorët për staf akademik, pyetësorët për staf administrativ dhe pyetësorët për student.
1. Pyetësori për staf Akademik
2. Pyetësori për staf Administrativ 
3. Pyetësori për student