Marrëveshjet

 1. Memorandum Mirëkuptimi në mes të Universitetit të Prishtinës-Fakulteti i  Ndërtimtarisë dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovë 11.11.2021.
  Memorandum of Understanding between University of Pristina-Faculty of Civil Engineering and Kosovo Agency of Statistics, 11.11.2021.
   
 2. Memorandum Mirëkuptimi në mes të Universitetit të Prishtinës-Fakulteti i  Ndërtimtarisë dhe Kompanisë GM Arkiteturë, 11.11.2021.
  Memorandum of Understanding between University of Pristina-Faculty of Civil Engineering and Company GM Architecture.
   
 3. Memorandum Mirëkuptimi në mes të Universitetit të Prishtinës-Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe kompanisë Maloku Grup, 11.11.2021.
  Memorandum of Understanding between University of Pristina-Faculty of Civil Engineering and Company Maloku Grup 11.11.2021.
   
 4. Memorandum Mirëkuptimi në mes të Universitetit të Prishtinës-Fakulteti i Ndërtimtarisë  dhe Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave Ministria e Punëve të Brendshme-MPB, 11.11.2021.
  Memorandum of Understanding between University of Pristina-Faculty of Civil Engineering and emergency management  Agency Ministry of Interal Affairs-MIA,  11.11.2021.
   
 5. Memorandum Mirëkuptimi në mes të Universitetit të Prishtinës-Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Geo Koha "SH.P.K, 11.11.2021.
  Memorandum of Understanding between University of  Pristina-Faculty of Civil Engineering and Geo Koha "SH.P.K.11.11.2021.
   
 6. Memorandum Mirëkuptimi në mes të Universitetit të Prishtinës-Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe AGEO& CO Sh.p.k. 11.11.2021.
  Memorandum of Understanding between University of Pristina-Faculty of Civil Engineering and AGEO& CO Sh.p.k, 11.11.2021.
   
 7. Memorandum i  lidhur ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” –Fakulteti i Ndërtimtarisë. 08.03.2022.
  Memorandum concluded between the Ministry of Health and the University of Prishtina "Hasan Prishtina" - Faculty of Civil Engineering. 08.03.2022
   
 8. Memorandum mirëkuptimi në mes-Fakultetit të Ndërtimtarisë, Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" dhe Fakulteti i Inxhinierisë së Mjedisit dhe Mekanik, Universiteti i Shkencave të Jetës në Poznan, Poloni, 22.03.2022.
  Memorandum of Understanding between -Faculty of Civil Engineering University of  Pristina ''Hasan Prishtina" and Faculty of Environmental and Mechanical Engineering, Poznan University of Life Sciences, Poland 22.03.2022.
   
 9. Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Prizren dhe Fakultetit të Ndërtimtarisë, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”    25.03.2022.
  Memorandum of Cooperation between the Regional Water Company "Hidroregjioni Jugor" Prizren and the Faculty of Civil Engineering, University of Prishtina "Hasan Prishtina" 25.03.2022.
   
 10. Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Mitrovica” dhe Fakultetit të Ndërtimtarisë, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”  28 03.2022.
  Memorandum of Cooperation between the Regional Water Company "Mitrovica" and the Faculty of Civil Engineering, University of Prishtina "Hasan Prishtina" 28 03.2022.
   
 11. Memorandumi i Bashkëpunimit i lidhur ndërmjet Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakultetit të Ndërtimtarisë lidhur me vlerësimin e gjendjes fizike të ndërtesave të dëmtuara në kuadër të kompleksit memorial “Adem Jashari” në Prekaz. 28 qershor 2021.
  Memorandum of Understanding between the Ministry of Culture, Youth and Sport and the University of Pristina “Hasan Prishtina” respectively Faculty of Civil Engineering about the vulnerability for damaged of existing buildings in memorial complex “Adem Jashari” in Prekaz. Date 28 June 2021.
   
 12. Marrëveshje Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prishtinës, përkatësisht ndërmjet Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe KRU “PRISHTINA” (Kompania regjionale e ujësjellësit), datë 02 Mars 2021.
  Cooperation Agreement between the University of Pristina, respectively the Faculty of Civil Engineering Pristina and KUR “PRISHTINA” (Regional Water Company), date 02 March 2021.
   
 13. Erasmus+, Mobility for Learners and Staff, Higher Education Student and Staff Mobility. Inter-Institutional agreement 2020-23, between Institutions from Programme and Partner Countries, Universita degli Studi di Trento/Italia and University of Pristina. Signed on date 02 March 2021.
   
 14. Marrëveshje Bashkëpunimi midis, Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës, Universiteti Politeknik i Tiranës (FAU-UPT) dhe Fakultetit të ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti i Prishtinës, datë 14 qershor 2019.
  Cooperation Agreement between the Faculty of Urbanistic and Architecture Polytechnic University of Tirana and University of Pristina, Faculty of Civil Engineering and Architecture, date 14 June 2019,
   
 15. Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi midis, Fakultetit të ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti i Prishtinës, dhe Institutit “INKOS” sh.a. datë 28 janar 2019.
  Memorandum of Understanding and Cooperation between the University of Pristina, Faculty of Civil Engineering and Architecture, and Institute of “INKOS” J.s.c date 28 January 2019,
   
 16. Marrëveshje Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prishtinës, përkatësisht ndërmjet Fakulteteve të Ndërtimitarisë, Fakultetit të inxhinierisë Mekanike dhe Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike dhe kompanisë “EUROMETALI” sh.p.k, datë 18 Tetor 2018.
  Cooperation Agreement between the University of Pristina, respectively Faculty of Civil Engineering, Faculty of Mechanical Engineering abd Faculty of Electro and Computering Engineering and Enterprise “EUROMETALI” l.t.d, date 18 October 2018,
   
 17. Marrëveshje Bashkëpunimi në mes të Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Universitetit të Prishtinës, përkatësisht ndërmjet Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit Tiranë dhe Fakultetit të Ndërtimtarisë Prishtinë, datë 25 Nëntor 2010.
  Cooperation Agreement between the Polytechnic University of Tirana and University of Pristina, respectively between the Faculty of Civil Engineering of Tirana and Faculty of Civil Engineering Pristina, date 25 November 2010,
   
 18. Memorandum Mirëkuptimi për bashkëpunim akademik në mes të Universitetit Bharath Chenai, India dhe Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë Prishtinë, datë 08 Dhjetor 2011
  Memorandum of Understanding for Academic Collaboration between the Bharath University Chennai, India and University of Pristina, Faculty of Civil Engineering Pristina, date 08 December 2011,
   
 19. Memorandum Mirëkuptimi në mes të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë Prishtinë dhe Shoqatës së Ujësjellësit Kanalizimit të Kosovës ”SHUKOS” për “grupin Kosovar të Profesionistëve të Rinj të Ujit” datë 22 Tetor 2013
  Memorandum of Understanding between University of Pristina, Faculty of Civil Engineering Pristina and Kosovo Association of Water Sewage “SHUKOS” for “Junior Water Expert of Kosova”, date 22 October 2013
   
 20. Memorandumi për bashkëpunim dhe njohje të ndërsjellët ndërmjet Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Projekti: Menaxhimi i tokës dhe Kadastër dhe të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë.
  Memorandum of Cooperation and Mutual Recognition between Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Project: Land Management and Cadaster and University of Pristina, Faculty of Civil Engineering.
   
 21. Memorandum i mirëkuptimit, java Arkitektonike e Prishtinës, në mes të KAF – Kosovo Architecture Foundation dhe Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë datë 10 Maj 2013.
  Memorandum of Understanding, Architecture week of Pristina. Between the KAF – Kosovo Architecture Foundation and University of Pristina, Faculty of Civil Engineering date 10 May 2013.
   
 22. Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë Prishtinë dhe NTN “TREGTIA” datë 16 Shkurt 2013
  Memorandum of Understanding and Cooperation between University of Pristina, Faculty of Civil Engineering, and Private Construction Enterprise “TREGTIA”, date 16 February 2013
   
 23. Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë Prishtinë dhe “madenGROUP” datë 20 Shkurt 2016
  Memorandum of Understanding and Cooperation between University of Pristina, Faculty of Civil Engineering, and Private Construction Enterprise “madenGROUP”, date 20 February 2016.
   
 24. Erasmus+ Programme, Key Action 1, -Mobility for learning and staff – Higher Education Student and Staff Mobility. Inter-Institutional agreement 2016-2021 between programme countries, date 30 October 2015
   
 25. Memorandum Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë Prishtinë dhe CHWB, Implementimi i projektit për dokumentimin e shtëpive tradicionale të Prizrenit, datë 18 Mars 2010
  Memorandum for Cooperation between University of Pristina, Faculty of Civil Engineering, and CHWB, project “documentation for traditional house in Prizren”, date 18 March 2010.
   
 26. Memorandum Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë Prishtinë dhe shoqatës së Gjeodetëve të Kosovës, datë Maj 2015
  Memorandum for Cooperation between University of Pristina, Faculty of Civil Engineering, and Geodesy Association of Kosova, date May 2015.
   
 27. Memorandum of Understanding MoU between the joint project of European Union and Council of Europe “support to the Promotion of Cultural Diversity” and the University of Pristina, Faculty of Civil Engineering, date 09 April 2015
   
 28. Memorandum Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë Prishtinë dhe Kompanisë “SHARRCEM”, datë 19 Prill 2015
  Memorandum of Understanding between the University of Pristina, Faculty of Civil Engineering and Company “SHARRCEM”, date 19 April 2015
   
 29. Memorandum Mirëkuptimi në mes të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Prishtinë dhe Universitetit të Trieshtes, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit - Trieshte dhe Fakultetit të Arkitekturës në Gorizia datë 17 Dhjetor2009.
  Memorandum of Understanding between the University of Pristina, Faculty of Civil Engineering and Architecture and University of Trieste, Faculty of Civil Engineering in Trieste and University of Trieste, Faculty of Architecture in Gorizia, date 17 December2009
   
 30. Memorandum Mirëkuptimi në mes të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë, Prishtinë dhe Universitetit të Dortmundit për shkencat aplikative dhe Arte në Dortmund Gjermani, datë Mars 2015.
  Memorandum of Understanding between the University of Pristina, Faculty of Civil Engineering and Dortmund University of Applied Sciences and Arts Dortmund (DUASA) Federal Republic of Germany, date March 2009
   
 31. Memorandum Mirëkuptimi në mes të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë, Prishtinë dhe Bechtel & Enka General Partnership, datë Januar 2015.
  Memorandum of Understanding between the University of Pristina, Faculty of Civil Engineering and Bechtel & Enka General Partnership, date January 2015.
   
 32. Memorandum Mirëkuptimi në mes të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë, Prishtinë dhe ENCOMPASS qendra për studime dhe shërbime Psikologjike dhe Sociale, datë 12 Tetor 2013
  Memorandum of Understanding between the University of Pristina, Faculty of Civil Engineering and ENCOMPASS Centre for Psychological and Social Studies and Services, date 12 October 2013
   
 33. Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë, Prishtinë dhe NTP “M-TECHNOLOGIE” shpk, datë 10 Nëntor 2014
  Memorandum of Understanding and Cooperation between the University of Pristina, Faculty of Civil Engineering and NTP “M-TECHNOLOGIE” ltd , date 10 November 2014
   
 34. Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit të Ndërtimtarisë, Prishtinë dhe Ministrisë për Zhvillim Ekonomik, Agjensioni i Kosovës për Efiqiencë të Energjisë , datë 18 Nëntor 2014
  Memorandum of Understanding and Cooperation between the University of Pristina, Faculty of Civil Engineering and Ministry of Economic Development, Kosovo Energy Efficiency Agency, date 18 November 2014

 

Marrëveshjet e FN
Publikuar me: 15/04/2022 Shkarko