Diskutimi publik i Punimeve të Masterit
"Sigurimi i cilësisë në zbatim tek projektet e infrastrukturës" - Kandidati Arbër Binaku - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 10/06/2024 Shkarko
"Analiza e strukturës nga betoni i armuar në zonat sizmike sistem RAM dhe DUAL shembulli praktik i projektit të hartuar 2B+P+6" - Kandidati Fjolla Nicaj - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 10/06/2024 Shkarko
"Analiza për mundësin e ndërtimit të hidrocentralit në lumin Matë - Pambad" - Kandidati Astrit Tahiri - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 24/04/2024 Shkarko
"Verifikimet e sigurisë sizmike në strukturat nga betoni i armuar" - Kandidati Arbër Hajra - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 22/04/2024 Shkarko
"Aplikimi i materialeve FRP në përmisimin e aftësisë mbajtëse të elementeve, karakteristikat, metodat dhe teknikat" - Kandidati Përparim Bërdynaj - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 08/04/2024 Shkarko
"Projketimi i detajuar sizmik i strukturave nga betoni i armuar" - Kandidati Ilaz Hajra - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 18/03/2024 Shkarko
"Projektimi sizmik i objekteve betonarme me mure duktile dhe mure të çiftëzuara" - Kandidatja Vjosa Sulejmani - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 22/02/2024 Shkarko
"Aplikimi i standardeve ndërkombëtare në dimensionimin e pishinave Olimpike (për Not dhe Zhytje)" - Kandidati Andi Zena - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 20/02/2024 Shkarko
"Analiza e sjelljes së strukturës Ram dhe Duale tek rasti i obkekteve me etazhitet deri në 10 kate. Projektimi i dy strukturave në bazë të kapaciteteve" - Kandidati Hetem Bimbashi - Departamenti i Kon
Publikuar me: 13/02/2024 Shkarko
"Projektimi sizmik i ndërtesave nga çeliku" - Kandidati Leon Elshani - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 08/02/2024 Shkarko
"Lokacionet potenciale për Energjinë Diellore në rajonin e Gjilanit, nëpërmjet analizave gjeohapësinore" - Kandidatja Elonë Zeqiri - Departamenti i Gjeodezisë
Publikuar me: 12/01/2024 Shkarko
"Projektimi i një ndërtese betonarme me sistem të kombinuar dhe klasë të lartë duktiliteti (DCH)" - Kandidatja Valerina Bislimi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 04/01/2024 Shkarko
"Sjellja Sizmike e Strukturave Murature" - Kandidati Butrint Blakaj - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 04/01/2024 Shkarko
"Menaxhimi i Projekteve të Decentralizuara në Ndërtim" - Kandidatja Era Xhibo - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 22/12/2023 Shkarko
"Racionalizimi i strukturës hark me dy sharniera nga druri i lameluar" - Kandidati Qëndrim Bytyqi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 19/12/2023 Shkarko
"Adaptimi i teknikave të kombinuara gjelbër-gri për restaurimin e ujërrjedhave rurale – Rasti studimor Lumi Llap" - Kandidati Fatlum Orlishta - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 07/12/2023 Shkarko
"Sjellja e strukturave beton arme me kate të ndryshme, me pllaka të rrafshëta në zona sizmike" - Kandidati Granit Limani - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 29/11/2023 Shkarko
"Modelimi hidraulik i vërshimeve në lumin Klina" - Kandidati Bledar Hajdari - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 06/11/2023 Shkarko
"Modelimi i deponive të ngurta përmes hartografimit digjital" - Kandidatja Fitore Lipovica - Departamenti i Gjeodezisë
Publikuar me: 31/10/2023 Shkarko
"Vetitë reologjike të bitumeneve dhe përmisimi i tyre me aplikimin e plolimereve" - Kandidati Gentiana Sylaj - Departamenti Infrastrukturë Rrugore
Publikuar me: 24/10/2023 Shkarko
"Projekti kryesor i konstruksionit të objektit Afarist-Administrativ B+P+6K Lagje tophane - Rruha UÇK p.n." - Kandidati Liridon Nalli - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 23/10/2023 Shkarko
"Projektimi i konstruksionit të rezervuarit të ujit me vëllim 11000 m3" - Kandidati Astrit Gashi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 12/10/2023 Shkarko
"Projektimi i objektit Banesor [B+P+6K] prej BA me sitemin e parapërgaditur (24x17)m" - Kandidati Ylber Krasniqi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 05/10/2023 Shkarko
"Projektimi i konstruksionit të objektit për Depo P+4 me dimensione (35x24)m" - Kandidati Valon Berisha - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 05/10/2023 Shkarko
"Ndikimi i rregullsisë së strukturës në analizën sizmike" - Kandidati Kushtrim Shabani - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 15/09/2023 Shkarko
"Relacionet ndërmjet kostos dhe planifikimit dinamik kohor tek projektet e ndërtimit" - Kandidatja Dijellëza Zogjani - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 10/07/2023 Shkarko
"Përdorimi i kombinuar i stacionit total me skaner laserik për krijimin e bazamentit gjeodezik n'fuksion të punimeve gjeodezike në hekurudha" - Kandidatja Elita Selimi - Departamenti i Gjeodezisë
Publikuar me: 10/07/2023 Shkarko
"Modelimi hidraulik i vërshimeve në lumin Istog" - Kandidati Endrit Zeqiraj - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 07/07/2023 Shkarko
"Studimi i mundësisë së ndërtimit të pendës në lumin Topillë Shtime" - Kandidati Saranda Hoti - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
"Menaxhimi i humjeve të ujit në qytetin e Istogut" - Kandidati Albana Hoti - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
"Analiza e ndërtimit të HEC në lumin e Erenikut" - Kandidati Egzon Behluli - Departamenti i Hidroteknikë
Publikuar me: 27/06/2023 Shkarko
"Analiza e reagimit të strukturës në rastin e mbindërtimeve, Rast studimor: Mbindërtimi i objektit të Fakultetit Teknik" - Kandidati Ylli Murati - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 24/05/2023 Shkarko
"Studimi i furnizimit me ujë për objektet e larta nën ndikimin e topografisë dhe meteorologjisë në qytetin e Prishtinës" - Kandidati Besart Krasniqi - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 23/05/2023 Shkarko
"Hidrocentralet e vogla dhe studimi mbi ndërtimin e HCV Orqushe" - Kandidati Korab Morina - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 04/05/2023 Shkarko
"Përcaktimi i modulit të elasticitetit për klasa të ndryshme të betonit" - Kandidati Endrit Pepaj - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 14/03/2023 Shkarko
"Modelimi hidraulik i vërshimeve në lumin Morava" - Kandidati Kreshnik Aliu - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 03/03/2023 Shkarko
"Projektimi sizmik i sistemeve me mure ductile nga betoni i armuar" - Kandidati Arton Morina - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 15/02/2023 Shkarko
"Mundësia e ndërtimit të pendës në lumin Klina" - Kandidati Uljan Thaqi - Departamenti i Hidroteknikë
Publikuar me: 10/02/2023 Shkarko
"Analiza e shfrytëzimit hidroenergjetik për Lumbardhin e Deçanit (II)" - Kandidati Getuar Krasniqi - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 09/02/2023 Shkarko
"Modelimi dhe analiza sizmike jo lineare e strukturave nga betoni i armuar" - Kandidatja Miranda Muriqi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 24/01/2023 Shkarko
"Trajtimi i urave nga ngarkesat sizmike, rasti i urave të parafabrikuara" - Kandidati Hamëz Deliu - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 12/01/2023 Shkarko
"Kërcënimet në lumbardhin e Deçanit dhe vlerësimi i potencialit për restaurimin e tij" - Kandidati Edon Morina - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 11/01/2023 Shkarko
"Aplikimi i GIS-it për analizën e të dhënave për sistemin e kanalizimit për qytetin e Prizrenit" - Kandidati Lumni Sallahu - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 06/01/2023 Shkarko
"Projektimi sizmik i strukturave të pa rregullta nga betoni i armuar" - Kandidati Arsim Kodra - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 16/12/2022 Shkarko
"Krahasimi i strukturës së projektuar dhe ekzekutuar - ndikimi i deviacioneve ndikimet e brendshme" - Kandidati Egzon Ahmaxhekaj - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
"Konstruksioni i lameluar i mbulesës për objekte publike afariste" - Kandidati Adem Zymberi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 07/12/2022 Shkarko
"Projektimi i objekteve muraturë sipas standardeve europiane të strukturave, Analiza e objekteve në zonat sizmike" - Kandidati Valtrim Bajrami - Depavalentri i Konstruksioneve
Publikuar me: 05/12/2022 Shkarko
"Projekti kryesor i konstruksionit të objektit sallë rekreative sportive B+P+2K në lagjen Kalabri Prishtinë" - Kandidatja Hanumshahe Selishta - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 17/11/2022 Shkarko
"Krahasimi i konstruksionit me etazh fleksibil dhe konstruksionit me lartësi të etazheve të njejtë" - Kandidati Besnik Gërguri - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 16/11/2022 Shkarko
"Përdorimi i izolimit sizmik në reduktimin e kërkesave për duktilitet të elementeve të konstruksionit prej betonit të armuar" - Kandidati Florian Ujkani - Departament
Publikuar me: 16/11/2022 Shkarko
"Modelimi hidraulik i vërshimeve në lumin Mirusha, Malishevë" - Kandidati Gazmend Paçarizi - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 14/11/2022 Shkarko
"Ndikimi i zbatimit të teknologjisë GIS në monitorimin e shfrytzimit të ujit në qytetin e Prizrenit" - Kandidati Albert Salltakaj - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 04/11/2022 Shkarko
"Hipoteza dhe probaliteti i paraqitjes së dëmtimeve në konstruksionin e rrugëve" - Kandidatja Albinë Tërnava - Departamenti Infrastrukturë Rrugore
Publikuar me: 01/11/2022 Shkarko
"Hidrocentralet e vogla dhe studimi mbi ndërtimin e HCV Lepenci 3" - Kandidati Mërgim Bajrami - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 31/10/2022 Shkarko
"Hidrocentralet e vogla dhe studimi mbi rehabilitimin e HCV Burim" - Kandidatja Adelina Ahmetaj - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 31/10/2022 Shkarko
"Analiza pushover e sistemeve Ram nga betoni i armuar" - Kandidati Mazllum Kamberi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 28/10/2022 Shkarko
"Sjellja e strukturave nga betoni i armuar me etazhitet të mesëm nga veprimi i ndikimeve sizmike dhe analiza e sanimeve të tyre" - Kandidati Florentinë Latifi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 28/09/2022 Shkarko
"Baza e projektimit për vlerësimin e strukturave ekzistuese të betonit, vendimi i riparimit dhe mirëmbajtjes" - Kandidati Kushtrim Kuçi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 14/07/2022 Shkarko
"Menaxhimi i projekteve infrastrukturore në nivelin lokal, rasti studimor Komuna Malishevë" - Kandidati Valdete Morina - Departamenti Infrastrukturë Rrugore
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
"Analiza hidraulike dhe dimensionimi i kapërdredhësit te pendat nga materiali rrethanor" - Kandidati Drilon Begaj - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
"Vlerësimi i stabilitetit dhe sanimi i urës në Vranoc" - Kandidati Valdrin Gashi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
"Kriteret e projektimit dhe rregullat e veçanta dhe struktura nga betoni i armuar me sjellje strukturore duktile" - Kandidati Gjyltene Iljazi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
"Analizë krahasuese e vëllimeve të njehsuara, bazuar në rilevime me stacion total GPS dhe Dron - Rast studimi: Miniera sipërfaqsore e Gllavicës" - Kandidati Agon Elshani - Departamenti i Gjeodezisë
Publikuar me: 06/06/2022 Shkarko
"Pendat e ulëta për ujitje, studimi mbi ndërtimin e tyre në lumin Llap" - Kandidati Shqipron Maloku - Departamenti i Hidroteknikë
Publikuar me: 02/06/2022 Shkarko
"Hidrocentralet e vogla dhe studimi mbi ndërtimin e HCV Majanci" - Kandidati Granit Hasani - Departamenti i Hidroteknikë
Publikuar me: 02/06/2022 Shkarko
"Modelimi dhe analiza jolineare e strukturave të pa armuara murature" - Kandidatja Agona Ramaj - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 30/05/2022 Shkarko
"Rezistenca sizmike e ramave betonarme" - Kandidatja Melita Matoshi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 26/05/2022 Shkarko
"Kontributi i muratureve në kapacitetet e strukturave duale prej beton armes" - Kandidati Driton Salaj - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 26/05/2022 Shkarko
"Sanimi dhe përforcimi i elementeve të betonit - shtyllave me përdorimin e materialeve FRP" - Kandidati Vlorian Kaqi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 29/04/2022 Shkarko
"Analiza e mundësisë së zvoglimit të dëmeve nga ujërat e mëdha përmes rregullimit të shtratit të lumit Drenica" - Kandidati Bujar Gashi - Departamenti i Hidroteknikës
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
"Menaxhimi i Resurseve Ujore për Akumulimin e Dragaçinës - Komuna e Suharekës" - Kandidati: Samir Bungu - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 14/04/2022 Shkarko
Analiza e sjelljes së rameve me mbushje muraturë në modele të ndryshme dhe efekti i shkallës së zvoglimit të modelit nën veprimin e ngarkesës ciklike - Kandidati Herolindë Dautaj - Departamenti i Kons
Publikuar me: 31/03/2022 Shkarko
Përzgjedhja e llojit të kontratës dhe menaxhimi i saj në objektet hidroteknike - Kandidati Qendresa Kadrijaj - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 17/03/2022 Shkarko
Vulnerabiliteti sizmik i strukturave nga betoni i armuar - Kandidatja Liridona Durmishi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 09/03/2022 Shkarko
Dallimi në mes të projektimit të strukturave me duktulitetet të larta dhe duktulitetet të ulta - Kandidati Kushtrim Raçi - Departamenti i Konstruksioneve
Publikuar me: 14/12/2021 Shkarko
Efekti i materialit gjeosijntetik në përforcimin e mbushjes mbi pilota betoni - Kandidati Arlind Fandaj Programi i studimeve master Infrastrukturë Rrugore
Publikuar me: 26/11/2021 Shkarko