Nga UP
Rregullore për studimet Master
Publikuar me: 01/06/2023 Shkarko
Rregullore për të ardhurat personale të personelit akademik, shtesat sipas funksioneve dhe kompensimet tjera në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Publikuar me: 10/10/2022 Shkarko
Plotsim - ndryshim i rregullores per pagesa -finaca
Publikuar me: 10/10/2022 Shkarko
Statuti i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Rregullore e mobilitetit te studenteve te UP-se
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Rregullore për studimet themelore - Baçelor
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Rregullore për studime Master shkencor
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Plotësim-ndryshimi i rregullores për studime Master shkencor
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Rregullore e punës së sistemit elektronik për menaxhimin e studentëve (SEMS) në Universitetin e Prishtinës ''Hasan Prishtina''
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Kodi i Etikës i stafit Akademik
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Rregullore për sigurimin e cilësisë dhe vlerësimit në Universitetin e Prishtinës
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Rregullore për mobilitet akademik të studentëve në Universitetin e Prishtinës "Hasan Prishtina"
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko