DISKUTIMI PUBLIK I STRATEGJISË SE HULUMTIMEVE TE FAKULTETIT TE INXHINIERSE SE NDËRTIMIT

15 Prill 2024
SHARE

Grupi punues i përbërë nga stafi akademik i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit ka hartuar draftit e dokumentit të Strategjisë se Hulumtimeve të FIN për periudhën 2024 – 2026.

Ky dokument konsiderohet i hapur për diskutim publik për të gjithë të interesuarit që të japin kontribut për pasurimin dhe plotësimin e tij.

Çdo vërejtje, rekomandim ose plotësim për dokumentin mund të deponohet me shkrim në formë elektronike të fakultetit [email protected]

Dokumenti miratohet në këshill të FIN, me vendim të veçantë.

 

Scientific research strategy_Final Draft